CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vài bài kệ khuyến tu

 

GIỮ CHÁNH NIỆM

Giữ chánh niệm luôn luôn chơn chánh

Tránh những điều bất hạnh xảy ra

Đừng theo tà niệm của ma

Giữ tâm chánh niệm lòng tà diệt đi.

Dầu gặp cảnh ai bi khổ não

Ta giữ gìn tâm đạo cho thông

Đừng nên nhẹ dạ yếu lòng

Theo phường bất chánh khó mong thoát trần.

Đường giải thoát ta lần bước tới

Nẻo tử sanh ta hãy lướt qua

Giữ tâm trong sạch điều hòa

Nhứt tâm chánh niệm liên hoa hầu gần.

Bồ đề giác lần lần thấy rõ

Nẻo đục trong thấy rõ chơn tâm

Về nơi cõi Phật thậm thâm

Do tu chánh niệm Phật tâm của mình.

 

HÀNH CHÁNH ĐẠO

Tuổi già xương thịt cũng già theo

Đạo pháp cao siêu cố gắng trèo

Trau sửa pháp lành tinh tấn giác

Tham thiền sẵn giống Bồ Đề theo.

Đức lành để lại đàng con cháu

Phước thế hậu lai chẳng có nghèo

Chân lý thật hư đà thấy rõ

Thường hành chánh đạo mãi đeo theo.

 

CHÁNH TÂM

Học đạo phải cần tụ chánh tâm

Du phương tứ hướng đạo chơn thường

Trần gian mê nhiễm luân hồi khổ

Nghiệp chướng si mê phải lụy trần.

Lục đạo tam đồ mau tránh khỏi

Bước lên thuyền giác đạo cao thâm

Trung ngôn nghịch ý mau thành tựu

Bến giác hồi đầu được phúc âm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: