CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền định

Thiền là phương thuốc tuyệt vời,

Pháp môn hỷ thực của người xuất gia.

Muốn ra khỏi chốn Ta Bà,

Thực hành thiền định vượt qua não phiền.

Đầu tiên thân phải cho yên,

Thân đâu tâm đó cần chuyên vững vàng.

Tư duy chánh kiến rất cần,

Lắng lòng tà niệm do tâm buộc ràng.

Tham, sân, tật đố diệt tan,

Chiếu soi tâm ý để quan sát mình.

Trở về bản tánh tâm linh,

Chơn như vắng lặng phát sinh trí mầu.

Thậm thâm vi diệu cao sâu,

Người hành mới thấy khó hầu nói suông.

Mong rằng các bạn đồng môn,

Tập ngồi thiền định Thế Tôn chỉ bày.

Nếu không sẽ bị trễ chầy,

Nào ơn cha mẹ, Tổ, Thầy đàn na.

Một lòng vì đạo giúp ta,

Tứ ân nặng lắm khó mà đáp ơn.

Xuất gia vượt trội cao hơn,

Tự mình giác ngộ phát tâm tu trì.

Hằng gìn trong các oai nghi,

Nói làm, ăn mặc, đứng đi, ngồi nằm.

Lục căn không dính lục trần,

Thân, tâm, khẩu, ý có phần tịnh thanh.

Hằng ngày ta phải thực hành,

Kiên trì thiền định xa lần nhiễm ô.

Rõ từng hơi thở ra vô,

Tăng dần tuệ trí ứng vào độ sanh.

Tuyên dương chánh pháp hạnh lành,

Nối dòng Thích tử xứng danh sĩ hiền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan