CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nội quy Tiểu ban Phật tử hệ phái Phật giáo Khất Sĩ

 

Nội quy tiểu Ban

Phật tử Hệ phái Phật giáo Khất Sĩ

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

TIỂU BAN PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ

THUỘC PHÂN BAN HƯỚNG DẪN CƯ SĨ PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

LỜI NÓI ĐẦU

Cư sĩ Phật tử là một trong bốn bộ chúng của Phật giáo, là thành phần đông đảo hộ trì Phật pháp. Do vậy việc hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp là điều cần thiết.

- Căn cứ điều 1.A.a và điều 1.A.b chương 1, Nội quy Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử trung ương, thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương GHPGVN.

- Căn cứ tinh thần cuộc họp nội bộ Hệ phái ngày 17-12-2008, chư tôn đức giáo phẩm hệ phái nhất trí thành lập Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất sĩ như sau:

CHƯƠNG I: DANH XƯNG – TRỤ SỞ

Điều 1: Hệ phái Khất Sĩ là một trong 9 tổ chức thành viên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981, có số lượng tín đồ đông đảo đang tu học và hộ trì Tam bảo tại các Đạo tràng trực thuộc Hệ phái. Do vậy, để việc hướng dẫn Phật tử tu hành đúng chánh pháp, nay y cứ Nội quy Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử trung ương, Hệ phái Khất sĩ thành lập Tiểu ban Phật tử, lấy danh hiệu là TIỂU BAN PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ (viết tắt là: TBPTHPKS).

Điều 2: Để tiện việc liên hệ công tác Phật sự trong việc điều hành và hướng dẫn Phật tử, Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất Sĩ đặt văn phòng liên hệ tại Tịnh xá Trung Tâm, số 21 đường Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH

Điều 3: Thành phần nhân sự Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất Sĩ gồm những vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tiêu biểu của các Giáo đoàn Tăng Ni Hệ phái Khất Sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn cư sĩ Phật tử tham gia trong Tiểu ban gồm 15 thành viên:

Trưởng Tiểu ban

Các Phó Tiểu ban

Chánh Thư ký

Phó Thư ký

Thủ quỹ

Các Ủy viên

Điều 4: Nhằm tạo điều kiện giúp các hành Phật tử tu học tốt hơn, sinh hoạt hài hòa trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mục đích của Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất Sĩ là tham mưu cho chư tôn đức lãnh đạo các Giáo đoàn, hướng dẫn các vị trụ trì Tịnh xá thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và những chủ trương trong Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử trung ương đề ra. Ngoài ra, Tiểu ban Phật tử Hệ phái Khất Sĩ với chức năng và trách nhiệm của mình sẽ tác động các vị trụ trì Tịnh xá, hướng dẫn Phật tử sinh hoạt tu học theo chương trình của Hệ phái từ trước đến nay có sự cải tiến cho phù hợp với thời đại.

CHƯƠNG III: SINH HOẠT – TU HỌC

Điều 5: Vận động Phật tử tham dự đầy đủ những ngày lễ lớn trong năm của Hệ phái như: Lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, lễ Phật đản, lễ Vu lan bồn, các ngày Húy kỵ chư vị Trưởng lão Giáo đoàn. Trong phần nội dung chương trình lễ, ngoài nghi lễ truyền thống, đặc biệt chú trọng việc giảng giáo lý cho Phật tử và tổ chức làm công tác từ thiện.

Điều 6: Theo truyền thống của Hệ phái, mỗi tháng có 4 ngày cúng hội (mùng 8, Rằm, 23 và 30) các vị trụ trì cần tăng cường giờ giảng giáo lý, chú trọng nội dung giảng dạy cho Phật tử tin sâu nhân quả, nghiệp báo theo tinh thần Phật giáo. Có thể kết hợp ngày cúng hội định kỳ tổ chức khóa tu một ngày cho Phật tử.

Điều 7: Mỗi Phật tử Quy y Tam bảo được cấp một Giấy chứng nhận (mẫu theo Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương phổ biến), mỗi tháng đi cúng hội ít nhất là 1 lần (Rằm hoặc 30), mỗi tháng ăn chay từ 2 ngày trở lên, giữ gìn giới luật trong sạch mới được chánh thức công nhận là Phật tử.

Điều 8: Nơi nào đủ điều kiện nên thành lập Tuệ Tĩnh Đường để khám bệnh và điều trị miễn phí cho đồng bào nghèo. Thường xuyên tổ chức ủy lạo cho đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc trong các dịp lễ lớn như: lễ Phật đản, lễ Vu lan bồn, lễ Tưởng niệm các Đức Thầy Trưởng Giáo đoàn viên tịch.

CHƯƠNG IV: HỘI HỌP – BAN HÀNH – SỬA ĐỔI

Điều 9: – Mỗi thành viên trong Tiểu ban Phật tử Hệ phái 3 tháng họp 1 lần để báo cáo chương trình sinh hoạt của mỗi tịnh xá trong các Giáo đoàn. Tiểu ban Phật tử Hệ phái 6 tháng báo cáo về Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương 1 lần, để tiếp thu sự chỉ đạo của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương hoạt động thêm hiệu quả.

- Nhiệm kỳ của Tiểu ban Phật tử Hệ phái theo nhiệm kỳ của Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử trung ương GHPGVN.

Điều 10: Mọi sửa đổi Nội quy Tiểu ban Phật tử Hệ phái phải thông qua Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử, trình Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương khán duyệt quyết định.

Điều 11: Nội quy này gồm 4 chương 11 điều, có hiệu lực khi được cấp thẩm quyền Trung ương Giáo hội thông qua và ra quyết định ban hành.

TIỂU BAN PHẬT TỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan