CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại Giới đàn Diệu Tâm

ĐẠI GIỚI ĐÀN DIỆU TÂM

 

Chúc           quê hương mẹ Đồng Nai

Mừng         Phật giáo đẹp tháng ngày xương minh

Hoà            đời hoà đạo hữu tình

Thượng      tôn chánh pháp niềm tin thiện lành

Thích           Mâu ni ngát thiên sanh

Nhật           nhật chiếu diệu hoá hành thiền gia

Quang        minh ý lực tăng già

Và              như vô lượng hằng sa nhiệm mầu

Ban            truyền tuệ đức tâm giao

Trị              chuyển hoằng hoá nối cầu hoằng dương

Sự               sự thể tướng cát tường

Phật            thiêng như lý chơn thường thậm thâm

Giáo            nghĩa bát ngát hương trầm

Tỉnh           tại hà xứ ngàn năm suối nguồn

Đồng           thanh tương tác nhu cương

Nai             hiền Lộc Uyển pháp vương ta bà

Tổ               kết tam tụ lục hoà

Chức           năng hưng khởi đại toà tăng thân

Thành        tựu “truyền đăng” đạo phần

Công           đức “ tục diệm” thiên chân phụng thời

Đại             bi trí dũng cao ngôi

Giới            luật nhuận rạng đạo đời hưng long

Đàn             tràng sự lý tương thông

Diệu            âm vi diệu phổ đồng nhân gian

Tâm            pháp hằng hữu sen vàng

Truyền       y - chánh báo thắng tràng hằng sa

Trao           tâm bồ đề ma ha

Giới            đức nền tảng đạo nhà thiền môn

Pháp           ngàn xưa gốc Linh Sơn

Cho            bao thế hệ sinh tồn xưa sau

Gần            thánh đế mật thanh cao

Ba               đời mạng mạch dạt dào phổ tuyên

Ngàn           ngàn sứ giả lên thuyền

Tăng           đồ phạm sát mối giềng xiển dương

Ni               lưu phẩm hạnh tròn gương

Giới            thể tướng tánh thiền phương hiển bày

Tử               đệ lối mòn khứ lai

Trang         hoàng tăng bảo hoằng khai thế trần

Nghiêm       uy mặc định chuyển luân

Giáo           pháp hành xử ứng phần khế cơ

Hội             tụ mật nghĩa kinh thơ

Phật            ân vô lượng đại từ đại bi

Nhật           nhật toả diệu lưu ly

Tăng           trưởng nhiếp hoá hộ trì ba la

Huy            quang chiếu diệu sơn hà

Pháp           thân mầu nhiệm rực toà kim cang

Luân           xa đàn giới sen vàng

Thường      chuyển tịnh lạc huy hoàng thiền gia

                                      Đại giới đàn Diệu Tâm - Đồng Nai

                                                17 - 20/10 / Kỷ Hợi - 2019

                                                     Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan