CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thanh cao phẩm hạnh

 

Thành kính tưởng niệm Giác linh Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích

- Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN,

- Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám - Hà Nam,

- Viện chủ Tổ đình Hội Xá tân viên tịch.

 

THÀNH phố Hà Nội quê hương

KÍNH bậc đức hạnh thiền phương lìa trần

TƯỞNG tri công đức vạn phần

NIỆM nhớ hình bóng chân nhân giữa đời

ĐẠI giới định tuệ tuyệt vời

TRƯỞNG tịnh huân tập một đời điều nhu

LÃO bối chơn tánh trượng phu

HÒA đời hòa đạo vô ưu thanh lòng

THƯỢNG cầu chánh pháp tông phong

THƯỢNG tứ ân trọng… nối dòng thiền gia

THANH cao phẩm hạnh Tăng già

HẠ gần gũi chúng chan hòa đức tu

BÍCH lưu ly ngọc bi từ

PHÓ truyền mật ứng chơn như hóa hành

PHÁP vi diệu nhập vô sanh

CHỦ bạn quán chiếu chứng thành tự thân

KIÊM gương sáng xả ly trần

GIÁM Tăng hộ giới chánh thân thanh bần

LUẬT tu tự buộc nghiêm thân

HỘI tụ tôn đức kết nhân quả lành

ĐỒNG tướng tánh, đồng cao thanh

CHỨNG nhập hiền thánh tịnh danh đèn thiền

MINH minh đời đạo phúc duyên

VIỆN thiền diệu thể sáng hiền ngoài trong

CHỦ trì tục diệm tông phong

TỔ tổ thừa kế lâm tòng truyền đăng

ĐÌNH tiền khắc bóng chơn tăng

HỘI họp đại chúng vĩnh hằng sơn môn

XÁ buông thanh thoát linh sơn

HÀ Tây tử đệ tủi hờn tiếc thương

NỘI ngoại kính quý tiếc thương

TÂN cựu pháp phái tiễn đường Tây phương

VIÊN minh nhuần rạng ngã thường

TỊCH tịnh ngời chiếu thơm hương Niết bàn.

                                                 Tổ đình Hội Xá-Hà Nội, 16/02/Quý Tỵ-2013

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan