CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày 3: khóa tu Truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30

Sáng ngày 01/12/2019 nhằm 06/11/Kỷ Hợi, tại tịnh xá Trúc Lâm ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trực thuộc Giáo đoàn 6, Hòa thượng Giác Minh đã chủ giảng cho hành giả chủ đề “Học và tu”.

Ngài kể về sự tu học của Ngài A Nan. Nhân dịp Ngài Ca Diếp mở kỳ kết tập kinh điển để trùng tuyên lời Phật dạy. Đa số hội chúng không ai nhớ hết những thời pháp của Đức Phật dạy nên hội chúng đề nghị Đức Ca Diếp mời A Nan đến trùng thuyết lại lời Phật dạy. Nhưng Đức Ca Diếp không đồng ý vì Ngài A nan còn phàm phu chưa chứng được Thánh quả, mà giáo pháp của Đức Phật thì thật là tôn quý nên khi trùng thuyết giáo pháp chỉ có Thánh tăng mới đủ tư cách tham dự để có giá trị lâu dài về sau.

Sau khi Ngài A Nan biết được hội chúng mong muốn khi kết tập kinh điển có mình Ngài A Nan đến xin Đức Ca Diếp xin cho được trùng thuyết kinh điển nhưng Đức Ca Diếp không đồng ý và đề nghị A Nan phải tu chứng quả A La Hán lúc đó lời kết tập mới có giá trị.

Khi đó, nói xong Ngài ca Diếp mời A Nan ra khỏi hội chúng và đóng cửa lại. Ngài A Nan quay trở về suy nghĩ thấy tủi hổ cho bản thân vì được ở gần Phật mà không tinh tấn tu hành nên có ngày này. Ngài nhìn lại bản thân và sự tu tập của mình Ngài trăn trở, tư duy thấy hối hận về lỗi của mình đến khuya Ngài Ngài A Nan chứng quả và quay trở lại hội trường để cùng hội chúng kết tập kinh điển.

Qua bài học của Ngài A Nan, Tổ Sư dạy chúng ta khi tu phải học đồng đều với nhau để đời tu được trọn lành, mau chứng quả. Người tu Khất sĩ phải tu Giới – Định – Tuệ, trong đó có Văn – Tư – Tu và quan trọng là ta sống đúng với Chơn Lý để có lợi ích trong đời sống tu tập.

Buổi chiều cùng ngày Hòa thượng  Giác Giới đã pháp đàm với Chư hành giả những câu hỏi thảo luận từ hành giả được Hòa thượng chia sẻ thấu đáo. Ngài nhấn mạnh hành giả phải siêng thân cận bậc hiền trí, siêng năng đọc, tụng, nghe diệu pháp với như lý tác ý, đọc, tụng, nghe với đời sống có giới, có định. Khi sống đời sống có giới, có định như chúng ta có duyên được sống trong khóa tu truyền thống 7 ngày nhưng đây là đời sống có giới, đi, đứng, làm việc có chánh niệm tỉnh giác, có định là khi nghe pháp tư duy hiệu quả...

Chùm ảnh khất thực độ ngọ

Hành giả tọa thiền và hanh thiền trong khu rừng sala thật mát mẻ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan