CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tôn chỉ Nối truyền Thích-ca Chánh pháp Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam

TÔN        thờ Chánh pháp từ xưa

CHỈ          đường dẫn lối dắt đưa khách trần

NỐI         nhau tiếp độ hiền nhân

TRUYỀN trau pháp nhiệm xa gần hữu duyên

THÍCH     ưa học hỏi triền miên

CA           tụng nhắc nhở dạy khuyên hằng ngày

CHÁNH   chơn hưng thịnh xưa nay

PHÁP      môn tu tập hiển bày trong ta

ĐẠO        pháp dẫn lối dắt ra

PHẬT      giác chỉ rõ chúng ta thực hành

KHẤT      xin gieo hạt giống lành

            học thực tập hiểu rành lý chơn

VIỆT        thừa tự pháp đúng hơn

NAM       truyền giáo lý dứt cơn não phiền

DO          dự động niệm đảo điên

TỔ           khuyên cố gắng tinh chuyên tu trì

          thầy dạy dỗ nhớ ghi

MINH      thông giáo pháp thực thi hiểu rành

ĐĂNG     đèn sáng tỏ đêm thanh

QUANG minh khắp chốn thị thành gần xa

TRUYỀN trao qua đến mọi nhà

THỪA     hành pháp bảo chúng ta lưu đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan