CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nối truyền Chánh pháp

Thân tặng NT. Thận Liên, Trưởng ban Tổ chức
khóa thiền Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27
tại TX. Ngọc Cảnh, Đà Lạt
từ ngày 06 đến 12/03 Đinh Dậu – 2017

Nc1

Vâng lời Thầy Tổ dạy truyền,

Thận Liên Ni trưởng băng miền thông xanh.

Núi đồi, đèo dốc uốn quanh,

Xứ hoa Đà Lạt, bức tranh muôn màu.

Trải bao thời cuộc bể dâu,

Tinh đàng Ngọc Cảnh dãi dầu nắng sương.

Hữu vi là pháp vô thường,

Hưng vong, suy thịnh tang thương khôn dừng.

Phát tâm dõng mãnh lực hùng,

Đạo tràng từng bước phục hưng dần dần.

Bước đầu chỉnh đốn giới thân,

Bước hai thu thúc lục căn vào thiền.

Bước ba tinh tấn cần chuyên,

Tinh đàng tái thiết kết duyên ta bà.

Nối truyền Chánh pháp Thích Ca,

Khóa tu Truyền thống mở ra bảy ngày.

Sư bà, Ni trưởng chung tay,

Thiện nam, tín nữ công dày đồng lo.

Khóa thiền tổ chức quy mô,

Xiển dương Khất sĩ, cơ đồ Minh Quang.

Trời Tây nguyên đẹp Xuân An,

Gió Tây nguyên trỗi nhạc vàng rừng thông.

Chào mừng Ni trưởng thành công,

Vô sanh đạt lý, thong dong Về Nguồn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

NC7

Đà Lạt, 10/03 Đinh Dậu, 2017

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan