CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng khóa tu

tt 9

Nôn nao tính cả tháng trời

Trông chờ cho đến vào thời khóa tu

Kịp khi vừa lúc đầu thu

Mùng một tháng Bảy chỉnh chu lên đường

Trên xe ngẫm nghĩ đo lường

Khóa tu chưa biết tỏ tưởng ra sao

Thầy trò huynh đệ cùng nhau

Sửa soạn sắp xếp trước sau lên đàng

Khi đi thầy dạy lời vàng

Nằm ngồi đi đứng nghiêm trang con người

Sư phụ môi nở nụ cười

Răn đi dặn lại đừng lười nha con

Ráng gìn một dạ sắc son

Tinh tấn tu học phước bòn công phu

Mùng hai khai mạc khóa tu

Bước vào con thấy chư Sư chỉnh tề

Tăng Ni các xứ hội về

Hai trăm mười bảy một bề chuyên tu

Ngồi thiền sau trước êm ru

Lắng im cùng với gió thu thổi vào

Chẳng nghe tiếng lá lào xào

Mà lại tiếng ngáy, người nào vậy ta?

Lỗi lầm Tôn đức thứ tha

Để cho tất cả đồng hòa công phu

Tụng kinh âm vọng như ru

Sa-di hiệp với Tỳ-khưu một lời

Tâm nương cảnh tịnh chuyện đời phủ buông

Sớm chiều ngân tiếng đại chuông

Nhắc mình tỉnh giác vui buồn xả ly

Học hạnh bình đẳng từ bi

Mừng thương giận ghét có thì bỏ qua

Nhớ mình con Phật Thích-ca

Sáu dục từ chối tránh xa bảy tình

Đến giờ độ ngọ đọc kinh

Ăn trong chánh niệm đẹp xinh dường nào

Mỗi khi đưa muỗng ra vào

Hoặc là lên xuống như nhau mỗi người

Đôi khi con thấy mệt người

Định xin ở dưới nhưng lười chẳng xong

Nghĩ lại tín chủ ra công

Mong mình tu tập phước hòng ban cho

Thọ dụng mà nếu chẳng lo

Tu hương Giới Định thơm tho cúng dường

Ai không thấu đáo tỏ tường

Ăn rồi hưởng thụ ra tuồng bất công

Chỉ bao nhiêu đó chưa xong

Lại được nghe pháp hanh thông lý mầu

Sa-di, tập sự bước đầu

Muốn vào tu tập phải cầu Minh sư

Hầu thầy chẳng thể buông thư

Rảnh rang tâm ý coi như không thầy

Lại còn một chuyện như vầy

Muốn thọ Cụ túc điều này chớ quên

Hòa thượng Giác Giới bề trên

Dạy rằng tu tập, phải nên việc này.

Trước là trọn lễ hầu thầy

Điều sau bổn tánh đêm ngày tư duy

Thấu hiểu đặng pháp Vô vi

Tu-đà-hoàn Thánh, một vì Nhập Lưu

Mùng ba Chơn Lý “Đi tu”

Giác Toàn Hòa thượng Minh sư giảng bài

Đừng cho lạc bước lầm sai

Ba điều tất yếu chớ rầy quên đi

Suy nghĩ, lời nói, hành vi

Giữ gìn thân ý đều gì cũng tâm

Lại dạy dứt bỏ si tham

Kinh Cây Trú Độ cao thâm trao truyền

Giảng rồi người chưa đi liền

Bước xuống bên dưới dạy hiền sách tu

Chẳng để giáo pháp mờ lu

Giác Nhân Hòa thượng, hôm sau giảng bài

Trai Tăng Cầu Nguyện thật dài

Nội dung ý nghĩa tỏ bảy phân qua

Rồi lại bài giảng thiết tha

Những điều cần biết, xuất gia nên hành

Đại chúng tất cả lòng thành

Cung đón Hòa thượng, bậc lành ngồi trên

Oai nghi tế hạnh phải nên

Chớ vì ngoại cảnh mà quên phận mình

Nếu đã chí quyết tu hành

Lạy kỉnh, nghe pháp, học kinh nên rành

Theo chúng ăn phải kiền thành

Tam đề, Ngũ quán thêm danh Lục hòa

Hòa thượng Giác Pháp phân qua

Học rồi ráng nhớ giữ cho đúng thời

Buổi chiều chia sẻ vài lời

Ba vị đại đức đến nơi giảng đường

Đại đức Minh Quý dạy tường

Xuất gia phải khác người thường đừng quên

Hành động cao quý trui rèn

Đức hạnh quan trọng chẳng phân trẻ già

Minh Viên Đại đức giảng qua

Con lừa, câu chuyện rút ra hai bài

Thọ ơn cần phải nhớ dai

Vượt qua nghịch cảnh bài hai đây mà

Đại đức Minh Khải giảng ra

Chơn Lý “Đi học” xuất gia phải tường

Dạy rằng mình phải thường thường

Siêng năng tinh tấn tình thương dứt trừ

Học theo gương hạnh Tôn sư

Quyết tâm mạnh mẽ mới như chí nguyền

Lược sử Hòa thượng Giác Nhiên

Trước đây là một bậc hiền chân tu

Rạng mãi gương sáng ngàn thu

Cuộc đời hoằng hóa Pháp sư vọng về

Đại đức Minh Phước đề huề

Giảng đường hiện diện kể về Tôn sư

Buổi chiều mùng sáu khóa tu

Hai vị Đại đức trước sau giảng bài

Khái niệm Sa-di phân bày

Học rồi mới hiểu thật hay nghĩa từ

Cần sách, đôn thúc siêng năng

Tức từ, dứt ác, thường hằng từ bi

Cầu tịch chỉ cho người có trí

Mong cầu tịch tịnh Vô vi

Giác Hoàng Đại đức từ bi chỉ rành

Đại đức Minh Phú nhiệt thành

Kể chuyện hồi mới tập tành vô tu

Đến nay mười bảy mùa thu

Dẫu bao cực nhọc công phu không sờn

Vẫn gìn giữ dạ sắt son

Bây giờ kinh nghiệm chúng con được truyền

Chư Tôn Đại đức thông qua

Hôm nay mùng Bảy khảo tra dò bài

Vừa nghe thông báo bên tai

Lo lo sợ sợ bồi hồi không yên

Thôi thì một việc trước tiên

Lấy bài lấy vở học liền mau mau

Làm xong dạ bớt nao nao

Nhưng, ôi, thấy lạ tâm sao vậy kìa?

Ngày mai mình sẽ xa lìa

Khóa tu kết thúc là “dìa” chùa ngay

Lòng nghĩ sao thấy tiếc thay

Nhìn lại thấy nhớ bảy ngày vừa qua

Tuy vui mà lại thiết tha

Huynh đệ chung sống Lục hòa đồng tu

Nhớ chư Tôn đức Tăng Ni

Vì đàn hậu học từ bi mở đường

Chúng con được nhắc thường thường

Oai nghi tế hạnh phải luôn răn lòng

Tam Tạng Kinh Luật Luận thông

Lại thêm Chơn Lý bên trong Tổ truyền

Dạy cho biết cách tham thiền

Bảo ban nhắc nhở tình tiền tiền đừng ham

Lời nói, ý niệm, việc làm

Tỉnh giác chớ để cho tâm chạy vòng

Con dâng tất cả tấm lòng

Biết ơn Tôn đức vạn lần khắc ghi

Nối truyền Chánh pháp Mâu-ni

Hoằng dương hóa độ thực thi đạo mầu

Con nguyện tỏ lý cao sâu

Mạng mạch Phật pháp truyền trau đời đời

Con xin nhớ mãi những lời

Quý Ngài đã dạy mỗi thời hành theo

Noi gương đức hạnh Tỳ-kheo

Tu hành tinh tấn rắc gieo rắc nhân lành

Con xin đảnh lễ chí thành.

Tập sự Liên Hải

(Ni GĐ IV/PĐ Cố NT. Ngân Liên)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan