CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm Đức Tổ sư 60 năm vắng bóng

Đuốc tuệ bừng soi,

Minh đăng rực sáng.

Chánh pháp thạnh hành,

Môn sanh hỷ thán.

Đạo chơn truyền Y Bát mở mang,

Đèn chơn lý Minh Quang tỏ rạng.

Đức Tổ sư lâm nạn,

hàng môn đệ nôn nao tầm kiếm,

nào chẳng thấy đâu;

Bậc Giáo chủ nguy nàn,

chư Tăng Ni áo não sầu bi

vẫn không tin nhạn.

Ân Tổ sư dày dạn,

hoằng truyền Chánh pháp gian nan;

Đức Sư trưởng nhọc nhằn,

khất thực hóa duyên bao quản.

 

Nêu gương thanh quý, xả kỷ lợi tha,

dạo khắp cõi ta-bà,

thanh bần khổ cực;

Lập hạnh thoát trần, từ bi bủa đức

trải khắp vùng Nam Bộ,

đói no chẳng quản.

 

Duyên hoằng pháp gặp nhiều chướng nạn,

tai biến bỗng vương,

khổ sở trăm đường, chẳng thối chẳng than;

Nguyện độ sanh lắm lúc khó khăn,

nghiệp duyên giăng lối,

gian nan bao nỗi không sờn không nản,

Tròn sáu mươi năm vắng bóng Đức Tôn sư

tin đồn thất thiệt,

chư Tăng Ni mải miết cần tu, sương tuyết chẳng màng;

Hơn hăm mốt ngàn ngày trông đợi Tổ sư,

thư từ bặt vắng,

hàng Phật tử tinh cần hộ đạo, nắng mưa nào quản.

Đến hôm nay:

                        Nhân ngày kỷ niệm,

            Tưởng nhớ ân Ngài,

            Tứ chúng hiệp vầy,

            Nhắc công khai sáng.

Quý Hòa thượng, chư Tăng hướng dẫn,

tổ chức phân ban, phép tắc đàng hoàng,

chu toàn tươm tất, kế hoạch chương trình;

Quý Ni trưởng, chư Ni tuân hành,

đóng góp tịnh tài của công chung sức

xây cật đâu lưng không hề than vãn.

 

Thảy nhứt tâm thiết lễ nguyện cầu

Đồng kính cẩn tán dương công trạng.

Thương Tổ sư vui khổ bao nài

Vì đạo pháp gian lao chẳng quản.

Mừng Hệ phái:

                    Trời Nam tỏ rạng,

                    Ánh sáng minh quang,

                    Chói lọi huy hoàng

                    Phá tan u ám.

Ngày mùng một tháng hai Giáp Ngọ về đây.

tưởng niệm Đức Thầy

Tăng Ni tề tựu tại Pháp viện nguyện cầu,

nhắc nhở công lao;

Năm hai ngàn không trăm mười bốn cùng nhau,

ghi ơn Thầy Tổ,

Phật tử thành tâm trước bàn thờ khấn vái

tuyên dương xưng tán.

 

Nay đạo tràng quang đãng khắp nơi,

Mong Đức Ngài hồi qui chứng giám.

 

Lời thô ý cạn,

Nguyện Tổ sư lai vãng tinh đàn,

Chữ kém văn non

cầu Giáo hội thạnh hưng tỏ rạng .

Thành tâm kính bái

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: