CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Phúc dày trăng sao

PHÚC DÀY TRĂNG SAO

*Thành kính tưởng niệm 67 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954-2021)

Bậc trí giả - mười hai điều

Luôn luôn khắc dạ để chiêu phúc dày 

Thứ nhất, gà gáy nghĩ ngay

Tu phước luyện trí diệt bay tội ngầm

Thứ hai nhớ việc hạ hầu

Chăm lo săn sóc hằn sâu kính nhường

Thứ ba gặp việc phải tường 

Liền lo dự bị tư lương thì vừa

Bốn không khởi ý thích ưa 

Nguy hại lừa dối ghét dua thù hằn 

Năm phải nghĩ trước nói sau

Đừng ham nói quá lạc câu khổ nàn 

Sáu nâng giúp kẻ mê man

Đem lời chánh đạo luận bàn rồi khuyên

Thứ bảy thường nhớ khó khăn

Xót thương chu cấp hỏi thăm dân tình

Tám thường bố thí nhân sinh

Tuỳ theo tài lực của mình mà chăm

Thứ chín nghĩ đến uống ăn

Thiểu dục tri túc lục hòa sống chung 

Mười luôn nhớ hạnh bao dung 

Phân chia phán xử hợp tình thế nhân

Mười một nghĩ đến nghĩa ân

Từ bi hỷ xả ân thâm nghĩa tình

Mười hai nghĩ đến luyện mình

“Tâm viên - ý mã” nơi mình phải chăn 

Mười hai điều - sáng trăng sao 

Phải lo nghĩ trước làm sau mới bền!

Trích phẩm Hiền Nhân, Chơn lý 66: Pháp học Cư sĩ (TS.Minh Đăng Quang)

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: