CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lược sử Tịnh xá Ngọc Tâm - Bình Thuận

Ngoctam

Năm 1975, Ni trưởng Đền Liên lúc bấy giờ trụ trì tịnh xá Ngọc Thiền đang trong thời gian nhập thất chuyên tu. Thời gian trong thất trôi qua được 10 ngày. Hôm ấy, trong cơn thiền định, Ni trưởng thấy có một người đến bảo: “Ngày mai này có hai người dẫn con đi đến mảnh đất đó. Hiện giờ, đất ấy tuy là đồng không hiu quạnh, nhưng sau này là dân cư đông đúc, con phải đến đó để tiếp độ. Nơi đó là chốn cuối cùng trong cuộc đời của con”.

Sáng hôm sau, đúng y điềm bao trong cơn thiền hôm trước, có hai tín nữ là bà Chi và bà Hoa vào tịnh xá Ngọc Thiền đảnh lễ Tam Bảo và thưa lên ý nguyện muốn hiến cúng một mảnh đất để tôn tạo một ngôi đạo tràng.

Trong hai người tín nữ đến tịnh xá Ngọc Thiền hôm ấy, có bà Chi, nguyên là Phật tử thuần thành, học Phật trường chay hơn 30 năm, pháp danh Ngọc Nhẫn. Gia đình bà Ngọc Nhẫn ở tại thị trấn Lương Sơn (H. Bắc Bình). Miếng đất phát tâm hiến cúng là một mảnh ruộng có diện tích 15.000m2. Bà nhận thấy: “Mảnh ruộng này, gieo lúa thì lại gặt lúa; tuy mỗi năm hai mùa nhưng chỉ được vài chục năm trong kiếp người ngắn ngủi. Thân ta ngũ uẩn vô thường, ruộng đất ấy cũng chỉ duyên sanh giả hợp nào có lệ thuộc chi ta. Nên chi bằng, đem gieo cái vật chất giả tạm phù du này và thửa ruộng phước điền Tam Bảo. Vừa là tăng trưởng phước lành nhờ hỷ tâm hiến cúng; lại vừa kết duyên với đạo giải thoát trong vô lượng kiếp về sau”.

Chứng minh cho tâm nguyện thiện lành phát tâm của bà Nhẫn Ngọc, NT. Đền Liên theo chân bà ra thăm mảnh đất (nay thuộc thôn Bình Nghĩa, X. Bình Tân, H. Bắc Bình). Nhận thấy nơi đây, gió thanh cảnh tịnh, rất phù hợp với đời sống xuất gia viễn ly, lại không quá xa cư gia, xóm làng để có thể tùy duyên giáo hóa. Ni trưởng hoan hỷ hứa khả cho bà Ngọc Nhẫn toại kỳ sở nguyện. Trước tấm lòng chí thành chí kính phát tâm cúng dường Tam Bảo cùng phẩm hạnh nghiêm trang đúng mực của một người bạch y cư sĩ, NT. Đền Lên đặt ngôi tịnh xá sẽ hình thành trong tương lai này là Ngọc Tâm để lưu niệm công đức thuần thành hiến cúng. “Ngọc” vốn từ trong đá, sau khi được đục đẽo, dùi mài trở nên trong sáng quý gia vô cùng. “Ngọc” ấy gắn với “Tâm”, như muốn nhắn nhủ Phật tử hữu duyên với đạo tràng rằng: Tâm chúng sanh vốn có ngọc quý nhưng cần tu tập, gột rửa thì sự tôn quý, sáng trong mới hiện lên trên nét ngọc.

Tháng Giêng năm sau (1976), được sự chứng minh của chư Tôn Đức lãnh đạo Giáo đoàn III – Hệ phái Khất Sĩ, NT. Đền Liên chính thức về tại mảnh đất mới, tôn tạo ngôi đạo tràng. Quả thật Phật pháp hữu duyên, thiên nhân trợ lực. Tháng 4 năm 1976, di dân Quảng Ngãi, Bình Định vốn định cự tại đây trước 1975; sau những ngày tháng di cư tránh bom rơi, đạn lạc đã về lại nơi đây. Trong niềm vui khói lửa chiến tranh đã qua, thấy nơi đây lại mọc lên một ngôi tịnh xá, họ khấp khởi vui mừng, cùng góp sức cùng chư Ni xây dựng đạo tràng.

Những ngày đầu trụ xứ nơi đây, nhận thấy nhân duyên hoằng hóa còn rộng mở trong tương lai, NT. Đền Liên mua thêm 2.000m2 đất phía trước để mở rộng thêm khuôn viên. Buổi đầu, ngôi tịnh xá bát giác được dựng bằng vách ván, mái lợp tole, nền trét đất là nơi lui tới nương tựa tâm linh của người dân quanh vùng. Năm 1988, vô tình hỏa hoạn xảy ra, tịnh xá bị cháy. Sau đó, nhờ sự trợ duyên của chư Tôn đức Tăng Ni trong giáo đoàn, sự ủng hộ của Phật tử, tịnh xá được tái thiết. Vào năm 2000, NT. Đền Liên xây dựng thêm đài Quan Âm và các công trình khác như nhà Tăng và một số am cốc...

Ngày nay, ngôi tịnh xá Ngọc Tâm trang nghiêm, thanh tịnh là thành quả của nỗ lực tu học, xây dựng đạo tràng và phụng sự Tam Bảo của Ni trưởng trụ trì và chư Ni 40 năm qua. Khoảng thời gian 40 năm ròng rã ấy, bằng sự kiên trì, nỗ lực đá đã hóa ngọc, và từ tâm người cấu bẩn phiền nào thế trần cũng đã gột sạch chỉ còn tâm tịnh sáng trong.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: