CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạt giống tâm Bồ đề

HẠT GIỐNG TÂM BỒ ĐỀ

*Kính dâng Giác linh Trưởng lão HT. Giác Phúc

trước giờ tống biệt Kim quan Trà-tỳ (02/11/Canh Tý)

 

Thành tựu công hạnh viên dung

Tâm tánh đức hiền lan toả

Tưởng tri mô phạm hành trì

Niệm từ thân tướng trang nghiêm

Giác giác ta bà hư huyễn

Linh thiêng trần thế phù du

Trưởng dưỡng căn sâu thuần thiện

Lão tùng tích luỹ công phu

Hoà đời, hoà đạo thong dong

Thượng tứ, thượng ân điều ngự

Giác tha lợi chúng đồng tu

Phúc đức tam thân, tứ trí

Thành tựu giới thân huệ mạng

Viên minh tuệ giác long lanh

Hội tụ chiếu soi trần mộng

Đồng tu đồng chứng hoá thành

Chứng ngộ ta người tĩnh lặng

Minh minh nhàn hạ thiên sanh

Tăng phúc, tăng duyên thù thắng

Trưởng tích thường nhiên trọn lành

Giáo kết sa môn tĩnh lự

Đoàn viên tứ chúng du hành

Bốn pháp khổ tập diệt đạo

Hệ biệt truyền thọ ứng trau

Phái phái trùng trùng duyên khởi

Khất xin cầu pháp nhiệm mầu

học ngàn nhà ứng dụng

Viện hoằng khai thị nhịp cầu

Chủ bạn tương giao truyền tụng

Pháp Phật xưa sau mật đào

Viện chứng đời đời thu dụng

Minh minh chiếu diệu dạt dào

Đăng đèn chơn lý sáng soi

Quang thiền ngời ngời hiển hoá

Quận huyện thành thị thôn quê

Hai, ba, năm, mười… nhuần rạng

Thành nhân gian tụ khứ hề

Phố phường lung linh diễm ảo

Hồ thiêng khắc đậm nẻo về

Chí nguyện từ bi hỷ xả

Minh quang ươm hạt bồ đề

Tân cựu quán trừng khiêm hạ

Viên dung sanh tử sơn khê

Tịch lặng ngàn trùng sương khói

Hưởng hưởng mây trắng du hề

Thọ thọ âm ba đồng vọng

Tám chánh đạo Thánh nguyện thề

Mươi mười tròn đầy ước mộng

Lăm lăm mài miệt đường quê

Năm tháng thời gian bất tận

Hạ thu đông xuân đề huề

Lạp chứng song hành phẩm hạnh

Năm dài sạch bóng lầm mê

Mươi mười định huệ nhàn du

Bảy cội bồ đề nền tảng

Năm nghiệp ấm ma xa lìa

Nhẹ tợ mây trời mát dịu

Nhàng bóng thuyền trăng sương khuya

Cao ngất chín tầng sen báu

Đăng đèn trí huệ bừng khai

Phật nhật tăng huy thường chuyển

Quốc độ pháp luân mười phương

An khang vĩnh chấn tông phong

Trụ tứ ngã chơn tịnh lạc

Niết chi bất sanh thắng diệu

Bàn chi bất diệt tâm thiền.

PV. Minh Đăng Quang, mùng 02/11/Canh Tý-2020

 TM.  Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

Sa-môn Giác Toàn

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan