CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điếu văn Tưởng niệm cố Hòa thượng Pháp sư

gn1

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước khi cử hành Lễ cung tống kim quan Hòa thượng Pháp sư đến đài hỏa táng. Chúng con là tứ chúng môn nhân Giáo đoàn I – Hệ phái Khất sĩ xin có đôi lời tưởng niệm.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Pháp sư!

Thế là Hòa thượng đã xả bỏ thân tứ đại nơi ta bà huyễn mộng để nhập vào cảnh giới chơn thường tịch tĩnh. Bạch Hòa thượng, quả đúng thật là: “Xuân sương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu”. Hòa thượng thuận thế vô thường, rời nơi uế trược về miền tịnh cảnh, sơn môn Khất sĩ nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung bàng hoàng mất đi vị tôn đức khả kính. Phật tử, thân quyến, môn đồ bơ vơ vì vắng bóng bậc thầy nhân từ trí dũng.

“Ôi! Huyễn thân trong nhà mộng, tướng dụng của chơn không, muôn thuở trước không cùng, bến bờ sau nào biết?” Từ chơn thể, giác tánh viên minh vốn an nhiên thường tịch, không có giả tướng ngã nhân, không có giả danh sinh tử. Nhân phút tối sơ một niệm sai thù, muôn vàn vọng tưởng dấy lên, có hiện tượng khứ lai, có tướng sinh, tướng diệt. Tuy nhiên, với người giác ngộ hoàn toàn thì sinh mà không sinh, diệt mà không diệt. Sinh không phải chỉ hiện ra tướng có, mà ứng thân hóa độ chúng sinh không phải không. Diệt không phải lộ tướng không, mà hiện cảnh Niết bàn tự tại giữa chốn trầm luân.

Kính bạch chư Tôn đức!

Xét về nền đạo Phật Việt Nam trải qua thời gian, không gian có nhiều hình thức tổ chức, có nhiều Hệ phái sơn môn nhưng tựu trung vẫn cùng chung một truyền thống làm rạng rỡ chánh đạo trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lợi lạc cho quần sinh. Hôm nay, Hòa thượng Pháp sư về nơi tịch diệt, nhưng sự nghiệp hoằng pháp độ sanh và hạnh nguyện Bồ tát của Ngài vẫn làm cho môn đồ đệ tử, Tăng Ni trong Hệ phái luôn noi gương và mãi đoàn kết, hòa hợp thương yêu, đồng tâm nhất trí phụng sự Đạo pháp - Dân tộc để đưa Phật giáo nước nhà ngày càng quang huy, vĩnh chấn. Nguyện Giác linh Hòa thượng từ bi chứng giám.

Kính bạch Giác linh Hòa thượng Pháp sư!

Trước kim quan của Hòa thượng, trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh, chư Tăng Ni và môn nhân đệ tử Giáo đoàn I thành kính nghiêng mình tiễn biệt Ngài, dẫu biết rằng sinh tử là lẽ thường, nhưng làm sao tránh khỏi bùi ngùi xúc động.

Hôm nay, trong giờ phút thiêng liêng này, chư Tăng Ni Giáo đoàn I chúng con đốt nén hương lòng kính dâng lên cúng dường Giác linh Hòa thượng Pháp sư để gọi là thể hiện lòng kính trọng tiếc thương, mối tâm giao, tình thầy trò pháp lữ đời đời trong chánh pháp. Xin Giác linh Hòa thượng từ bi gia hộ cho Hệ phái Khất sĩ, cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam hưng thạnh; Tăng Ni, Phật tử tín tâm kiên cố, đạo hạnh vuông tròn, nối chí Tổ Thầy, truyền thừa đạo mạch, làm tốt đạo đẹp đời. Ở cảnh giới Niết bàn vô tung bất diệt cúi xin Hòa thượng từ bi hồi nhập ta bà, giáo hóa chúng sinh, viên thành bi nguyện. Kính mong Giác linh Hòa thượng mật thùy chứng giám.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan