CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm Ân sư

CẢM NIỆM ÂN SƯ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Ân sư

Hàng hậu học chúng con vẫn biết

Cuộc đời Ngài khứ lai tự tại

Tựa cánh nhạn lưng trời,

Thong dong giữa tầng không

Nhạn chẳng lưu bóng, nước chẳng giữ hình

Nhưng tứ chúng môn sinh mãi khắc hình chân dung Đại sĩ.

 

Nhớ Giác linh xưa!

Từ vùng đất Dĩ An, Lê Gia thác chất

Tỉnh Bình Dương, quê mẹ xuất trần

Tuổi thanh xuân, đáng bậc trượng phu

Trần tâm chẳng nhiễm người chí cả.

 

Rồi từ đó!

Tri thế sự vô thường, ngộ Ta bà uế trược

Vân du hóa độ theo bước chân Thầy

Dù thế học chưa tròn con chữ

Nhưng hạt giống Bồ-đề đã viên mãn khai hoa

Pháp Nhiên Minh sư thế độ xuất gia

Nam - Trung hai miền du phương hoằng hóa

Dùng từ bi hỷ xả độ đời

Lấy hiền đức khoan dung nhiếp chúng

Đạo tràng tịnh xá mọc lên, rõ hạnh nguyện sáng ngời

Tứ chúng môn sinh quy hướng, tỏ tâm đức thâm hậu

Bậc mô phạm chân tu, thượng cầu hạ hóa.

Pháp Phật mênh mông quần mê chuyển giác

Lục độ thuyền từ bao kẻ vượt sông mê

Giới pháp hoằng thâm, mật hạnh tu hành

Kế thừa di huấn Minh sư, tiếp dẫn hậu lai hoằng khai chánh pháp.

 

Rồi!

Hôm nay dưới cội Bồ-đề

Chim hoàng hạc nhẹ về Tây phương cảnh

Môn sinh tứ chúng mười phương

Nghe bơ vơ giữa vô thường tử sinh!

 

Kính bạch chư Tôn đức!

Giờ này đệ tử chúng con.

THÀNH tâm dâng cúng ngũ phần hương

KÍNH lễ Tôn sư... ngấn lệ vương

TƯỞNG ân Thầy hiền công giáo dưỡng

NIỆM đức Minh sư chỉ tỏ tường

GIÁC nguyên bổn thể chơn như tánh

LINH diệu quang minh nghĩa tịch thường

TRƯỞNG dưỡng đức từ bi hỷ xả

LÃO tùng nắng gió tuyết pha sương

HOÀ cùng muôn loại chan hoà khắp

THƯỢNG trí chơn tâm liễu tỏ tường

THÍCH tử truyền thừa tông Khất sĩ

GIÁC tàng kinh luật đấng y vương

PHÚC lưu hậu thế nhuần ân đức

TÂN tựu tông phong rạng Tổ đường

VIÊN vẹn Bồ-đề quy bổn tánh

TỊCH tròn tánh giác vãng Tây phương

 

Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng thượng GIÁC hạ PHÚC Viện chủ Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang thùy từ chứng giám.

Môn đồ tứ chúng thành tâm cảm niệm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan