CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tháp thờ Tam bảo và Xá-lợi tại Tịnh xá Ngọc Pháp - Nha Trang - Khánh Hòa

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh,

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn Đức Ni.

Kính thưa chính quyền các cấp,

Kính thưa quý vị khách quý và nam nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay,

Con xin đại diện Tịnh xá Ngọc Pháp nói lên Ý nghĩa Tháp Thờ Tam Bảo và Xá-lợi.

Ngưỡng bạch chư Tôn đức,

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Hòa thượng chúng con viên tịch là một nỗi đau, mất mát cho chư Tăng và quý nam nữ Phật tử của Tịnh xá Ngọc Pháp. Ngài ra đi để lại tro tàn xá lợi mà chúng con đang tôn thờ. Lòng nhớ ơn và kính ngưỡng với một vị thầy cao cả đã dìu dắt chúng con trên bước đường tu học, thật không có ơn đức nào cao hơn. Chúng con mong ước có được nơi thờ xá lợi của Hòa thượng ân sư được trang nghiêm. Được sự chỉ dạy của chư Tôn đức trong Giáo đoàn, được sự giúp đỡ của BTS và các cấp chính quyền nên bảo tháp được đặt đá thi công vào ngày 20 tháng 11 năm Đinh Mão (2011). Hôm nay bảo tháp đã được hoàn mãn và tổ chức lễ khánh thành trong dịp lễ Đại tường của cố Hòa thượng.

Bảo tháp được kiến tạo theo mô hình bát giác, tượng trưng Bát Chánh đạo, 7 tầng tượng trưng cho Thất Bồ Đề Phần (tức là bảy yếu tố đưa đến giác ngộ), thêm một tầng thư viện bên dưới. Chiều cao bảo tháp là 22m, đường kính 5m. Các tranh trong bảo tháp được điêu khắc theo Thiền tông Phật giáo. Tầng dưới là 4 bức tranh Mai, Lan, Cúc, Trúc thể hiện sức sống của vạn vật theo thời gian vần xoay của vũ trụ. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 6 là 10 bức tranh chăn trâu, tượng trưng 10 bước từ vọng đến chơn, từ mê đến giác. Tầng 7 là hình Đức Phật tọa thiền nhập định và nhập Niết Bàn. Mặt sau và trên đỉnh tháp đắp biểu tượng Đèn Chơn Lý, biểu tượng đặt trưng của hệ phái Khất Sĩ. Tường được ốp đá granite tự nhiên. Tất cả đều hài hòa theo màu sắc và mang ý nghĩa của Phật giáo.

Tháp được xây dựng với mục đích là để thờ Đức Phật, thờ chư Tổ, thờ quý Đức Thầy, xá lợi Cố Hòa thượng Giác Đăng và chư Tăng viên tịch. Tầng trên cùng là thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, tầng 6 là thờ Kinh và y của Đức Phật được thỉnh tại Đại tháp Ấn Độ, tầng 5 thờ Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang người khai sáng hệ phái Khất Sĩ, tầng 4 thờ Đức Thầy Giác An người khai sơn Giáo đoàn III hệ phái Khất Sĩ, tầng 3 thờ các vị trưởng Lão trưởng giáo đoàn đã viên tịch, tầng 2 thờ xá lợi Hòa thượng Giác Đăng và tầng dưới là chư Tăng viên tịch.

Công trình xây dựng bảo tháp được như ngày hôm nay là nhờ ân Đức Phật, chư Tổ và các vị Trưởng lão, gần nhất là chư Tôn đức và chính quyền địa phương đã tận tâm giúp đỡ. Chúng con xin đảnh lễ cảm đội ân đức của chư Tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền, các vị khách quý và nam nữ Phật tử và toàn thể liệt quý vị.

Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát.

 

 Hình ảnh Khánh thành Bảo tháp thờ Tam Bảo và Xá lợi tại Tịnh xá Ngọc Pháp:


Bảo tháp thờ Tam Bảo và Xá lợi tại Tịnh xá Ngọc Pháp

Cung thỉnh di ảnh và xá lợi cố HT. Giác Đăng nhập tháp

Chư Tôn đức cắt băng khánh thành Bảo tháp

Tượng Phật được thờ trong Bảo tháp

Di ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang được thờ trong Bảo Tháp

Di ảnh Đức Thầy Giác An được thờ trong Bảo Tháp

Di ảnh cố Đệ nhị Trưởng đoàn - TL. Giác Phải và Đệ Tam Trưởng đoàn - TL. Giác Phúc

được thờ trong Bảo Tháp

Di ảnh cố HT. Giác Đăng được thờ trong Bảo Tháp

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan