CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kinh & Kệ tụngHồng danh bửu sám (NGKS)

No Picture

Rộng đức từ bi xót chúng sanh,

Rộng lòng hỷ xả cứu hàm linh.

Quang minh rỡ rỡ trang nghiêm tướng,

Đệ tử thành tâm lễ kính tin.Kinh A Di Đà (NGKS)

No Picture

Nam mô Giáo chủ Tây Phương

Năng Nhân Tịnh độ Pháp Vương Di Đà,

Bốn mươi tám nguyện rộng xa,

Độ sanh tất cả về tòa kim liên.Nghi thức cầu siêu (NGKS)

No Picture

Huyền diệu trên đời Pháp rộng sâu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ chi cầu.

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.  Nghi Thức Cúng Dường Thọ Trai (NGKS)

No Picture

Nguyện phẩm thực này thành của Phật,

Phật ban huệ lộc chúng con dùng.

Con dùng lộc Phật con thêm phước,

Phước đức chan hòa cõi sống chung.Nghi Thức Sám Hối (NGKS)

No Picture

Trước Phật đài con xin sám hối,

Xét lại mình tội lỗi từ xưa.

Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,

Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.Kinh Tam Bảo (NGKS)

No Picture

Phật là đấng tối cao giác ngộ,

Lập đạo tràng tế độ chúng sanh.

Luật nghiêm giới cấm ban hành,

Làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.Nghi Thức Cúng Dường (NGKS)

No Picture

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo,

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường.

Của này vốn của thiện lương,

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.Cầu nguyện Trai Tăng

No Picture

  Nay tín chủ lòng thành phát nguyện

Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng

Sắm sanh vật uống, thức ăn

Cơm canh bánh trái hiến dâng cúng dường.  Kinh Báo Hiếu (NGKS)

No Picture

Bấy giờ Phật bảo A Nan:

“Kinh này báo đáp vẹn toàn nghĩa nhân.

Gọi tên Đại Báo Trọng Ân,

Phụng trì danh tự về phần các ngươi”.Kinh Vô Ngã Tướng

No Picture

Thuở Phật ở rừng Hươu

Dạy năm vị Tỳ-khưu

Rằng sắc thân vô ngã

Chẳng phải của ta đâu.