CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chơn LýĐọc Chơn Lý Võ Trụ Quan

No Picture

Võ trụ quan là quyển Chơn Lý đầu tiên và có vị trí đặc biệt về nhiều phương diện. Về mặt hình thức văn pháp, đây là một tiểu luận dài gần 4.000 từ được phân thành 10 tiểu đề hay tiết mục như sau:Tìm hiểu bài Kinh "Phước Cúng Dường" trong Luật Nghi Khất Sĩ

No PictureTrong Chơn Lý Luật Nghi Khất Sĩ, Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang có giải thích về ý nghĩa của phước cúng dường, phương pháp phát khởi tâm cúng dường bố thí, đưa ra lộ trình về nhân cúng dường là quả báo của phước nghiệp thanh tịnh để phát sanh định huệ, một cách rốt ráo.Chơn Lý số 6: Có và Không

No Picture

Pháp có thể, có tướng, có dụng, có lý. Thể của pháp là cái có hình dạng. Tướng của pháp là sự khác nhau của hình dạng. Dụng của pháp là tác dụng, cử động, sanh sống ích lợi của thể tướng. Lý của pháp là sự hư nên, còn mất, có không, tốt xấu, sạch dơ, thấp cao, đen trắng.Chơn Lý số 5: Bát Chánh Đạo

No Picture

Bát chánh đạo cũng gọi là chánh pháp hay trung đạo, gồm cả sự học và hành. Bát chánh đạo là tám cửa, tám đường vui, tám pháp giải thoát, tám tia sáng… là con đường tiến hóa của chúng sanh, tức là chơn lý của võ trụ, mà muôn loại đều ở trong.Chơn Lý số 4: Thập Nhị Nhơn Duyên

No Picture

Vô minh sanh ra hành, Hành sanh ra thức, Thức sanh ra danh sắc, Danh sắc sanh ra lục nhập, Lục nhập sanh ra xúc, Xúc sanh ra thọ, Thọ sanh ra ái, Ái sanh ra thủ, Thủ sanh ra hữu, Hữu sanh ra sanh, Sanh sanh ra tử, Sanh sanh ra tử.Chơn Lý số 2: Ngũ Uẩn

No Picture

Ngũ uẩn hay ngũ ấm là năm pháp cái trong võ trụ. Mỗi vật chi trên thế gian này, dầu có hình tướng, dầu không hình tướng, đều thuộc về những chi tiết của ngũ uẩn cả.Chơn Lý số 1: Võ trụ quan

No Picture

VÕ TRỤ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi; tựa như vỏ trái lựu cực to, trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hột lựu nhỏ. Cái vỏ ấy không ai biết nó là tới đâu, vì muôn loại đều ở trong. Kẻ gọi nó là cái không hay vô minh, là vì không thể biết được,...Đọc Chơn Lý "Ngũ uẩn" - Phần 1

No Picture

Quyển Ngũ Uẩn trong bộ Chơn Lý có vị trí quan trọng trong việc nêu lên những quan điểm mấu chốt về Nhân sinh quan và Vũ trụ quan. Tông chỉ xuyên suốt là một lập thuyết tiến hóa với mục đích cứu cánh là tự nhiên chơn như, là Đạo, Niết bàn.