CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tưởng đến ân đức Phật

                                      (Trích Tứ Kê Tỉnh Tâm)

Ân Phật lớn lao chẳng nghĩ lường

Cũng vì bác ái với lòng thương

Xả thân tuổi trẻ tầm chơn lý

Cầu đạo chẳng màng bậc Đế Vương !

Vợ đẹp con yêu đành gác lại

Cha già mẹ yếu đoạn tình thương,

Nguyện sau đắc quả tròn ngôi vị

Cứu độ quần sanh khỏi lạc đường ! 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: