CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đức PhậtĐức Phật

No PictureBất kể chúng ta tiếp cận với Đức Phật bằng con đường nào và Đức Phật ảnh hiện trong tâm thức chúng ta ra sao, điều quan trọng hơn hết là trong bất cứ hoàn cảnh nào Đức Phật vẫn luôn xuất hiện như là một vị Thầy dạy cho chúng ta con đường thoát khổ ngay cả khi tâm trí chúng ta chưa sẵn sàng nhận ra điều đó.Đức Phật và những ý pháp thị hiện độ sinh

No PictureĐức Như Lai - Thế Tôn - Bậc A La Hán - Chánh Đẳng Giác thị hiện ở đời, tận tuỵ dẫn dắt chúng ta từng bước đi qua trường đời với từng phận sự... làm con, làm chồng, làm cha, đến lúc xuất gia, tu khổ hạnh, thành đạo, chuyển Pháp luân, nhập Niết Bàn... mỗi hoàn cảnh mỗi cách kham nhẫn ứng xử chu toàn...Cuộc đời đức Phật

No PictureĐấng Thế Tôn ấy là bậc làm cho khởi dậy con đường trước đây chưa từng được hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo.Tình thương của Phật

No Picture Đức Phật với lòng từ bi vô lượng vô biên như là một người mẹ, luôn vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người nên Ngài đã hy sinh tất cả những gì quý báu mà thế gian truy cầu; dấn thân sống đời sống xả ly để tìm cầu đạo giải thoát. Trong suốt bốn mươi lăm năm thuyết pháp độ sanh, Ngài cũng chỉ nói lên hai điều mà thôi,...

Chuyên mục phụ