CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Trí giả - Pandita Vagga

No Picture

Hành giả tinh tấn hành thiền

Giác chi bảy đóa sen thiêng thơm lành

Phiền não, nhiễm ái, vô sanh

Niết bàn diệu thể trú thành phạm âm.Phẩm Ngu - Bàla Vagga

No Picture

Ngu biết mình ngu, trí hơn

Ngu mà tưởng trí, ấy buồn ngàn thu

Sống đời tỏ ngộ trí ngu

Mới thật là trí, thoát mù tĩnh tâm.Phẩm Hoa - Puppha Vagga

No Picture

Từ vườn hoa chốn hữu tình

Kết tràng hoa đẹp phù sinh giữa trời

Từ thân giả hợp kiếp người

Khéo tu thiện nghiệp tích thời phúc duyên.Phẩm Tâm - Citta Vagga

No Picture

Tâm phàm phu xao động luôn

Rất khó kềm chế, lại thường đổi thay

Người trí chánh trực hiền ngay

Như mũi tên thẳng, thợ tài làm nên.Phẩm Không buông lung - Appamàda Vagga

No Picture

Không buông lung, hết tử sanh

Mãi buông lung... cửa chết dành người mê!

Người tinh tấn, không chết hề!

Kẻ biếng nhác như ma về cõi ma!Phẩm Song yếu - Yamaka Vagga

No Picture

Xưa nay định luật ngàn thu

Hận thù đối đáp hận thù khó phai

Từ bi dập tắt hận ngay

Ấy là diệu dược đại tài xưa sau.Lời vàng vi diệu (lời giới thiệu)

No PictureTập sách nhỏ này có tựa đề là Lời vàng vi diệu. Chuyển sang thơ lục bát, tôi dựa vào bản dịch của cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, đạo hiệu Trí Đức, được xuất bản lần đầu vào năm 1959, theo bản Hán dịch từ Pali ngữ của Hòa thượng Liễu Tham.Thuần hóa tâm hồn

No Picture

Tác phẩm "Thuần Hoá Tâm Hồn" hay "Cẩm Nang Ðạo Ðức Hằng Ngày của Người Phật Tử" do Tỷ-kheo-ni Thupten Chodron biên soạn mang tựa đề "Taming the Monkey Mind" đã được đánh giá là quyển sách dành cho tất cả mọi người muốn hiểu sâu sắc tâm hồn của mình.Bát nhã tâm kinh

No Picture

Khi hành Bát Nhã Ba La,

Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng.

Thấy ra năm uẩn đều không,

Bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua.Kinh Khóa Hư - Quyển Thượng

No Picture

Tứ đại vốn là không,

Ngũ uẩn cũng chẳng có.

Do không khởi vọng, vọng thành ra sắc, sắc thiệt tự chơn không;

Bởi vọng theo không, không lại hiện vọng, vọng mới ra mọi sắc.

Chuyên mục phụ