CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Hỷ ái - Piya Vagga

No Picture

Thế nên chớ đăm lụy hờn

Đắm lụy ly biệt tâm hồn bi thương

Niệm yêu ghét, không sầu vương

Không bị ràng buộc, lòng thường tịnh an.Phẩm Lạc - Sukha Vagga

No Picture

Sung sướng thay giữa trần gian

Sống không thù oán giữa ngàn thù thâm

Oán thù ôm ấp lạc lầm

Sống không thù oán phúc tâm an nhàn.Phẩm Phật Đà - Buddha Vagga

No Picture

Thắng dục tình chẳng ai hơn

Không còn thất bại, lụy hờn phàm tâm

Phật trí thanh tịnh hết lầm

Lấy gì cám dỗ, cầm nhầm kéo lôi.Phẩm Thế gian - Loka Vagga

No Picture

Chớ theo ích kỷ ác tà

Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa

Tà thuyết chớ có say sưa

Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.Phẩm Tự kỷ - Atta Vagga

No Picture

Trước tự thức tỉnh tu hành

Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê

Được vậy mới tránh nẻo mê

Không điều lầm lỗi, Bồ đề vững tin.Phẩm Lão - Jara Vagga

No Picture

Mùa thu bầu héo khô tàn

Thân này cũng vậy rã tan tuổi già

Sắc màu, bạc tóc mồi da

Có gì vui, ánh dương tà hoàng hôn.Phẩm Đao trượng - Danda Vagga

No Picture

Ai ai cũng sợ gươm phiền

Ai ai cũng sợ chết thiêng giữa chừng

Lòng ta lòng người tỏ phân

Chớ giết, bảo giết lụy phần cho ai!Phẩm Ác - Pàpa Vagga

No Picture

Việc lành, hãy gấp rút làm

Kềm chế ý ác tâm phàm tội vương

Việc lành biếng nhác vô thường

Ý ác nảy nở nhiễu nhương nghiệp đời.Phẩm Ngàn - Sahassa Vagga

No Picture

Tụng ngàn câu, nghĩa không linh

Sao bằng đọc một câu kinh diệu mầu

Tự lòng thẩm thấu thâm sâu

Nghe xong tâm trí thanh cao tịnh hiền.Phẩm A La Hán - Arahanta Vagga

No Picture

A la hán hết sân si

Tâm như cõi đất, lưu ly cửa thiền

Ao sâu bùn lắng sạch phiền

Nghiệp trần nhẹ phủi, hết duyên luân hồi.

Chuyên mục phụ