CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ấn phẩmPhẩm Bà La Môn - Bhàhmana Vagga

No Picture

Dũng cảm ái dục bỏ đi

Bà la môn thật trí tri quả lành

Diệt tận năm uẩn vô sanh

Đúng bậc an trú Niết bàn chơn như.Phẩm Tỳ kheo - Bhikkhu Vagga

No Picture

Mắt tai mũi lưỡi… các căn

Ai chế phục được, thức thần thong dong

Thân khẩu tâm ý sạch trong Lành thay!

Giải thoát khỏi vòng khổ đau!Phẩm Ái dục - Tanhà Vagga

No Picture

Người buông lung, tham ái sanh

Tràn lan như cỏ mọc nhanh vườn rừng

Đời này, đời khác không dừng

Như vượn tìm trái tưng bừng chuyền câyPhẩm Voi - Nàga Vagga

No Picture

Nhẫn chịu cung tên bắn đâm

Voi rừng xuất trận trổ trăm ách nàn

Người tu sống giữa trần gian

Bị kẻ phá giới muôn ngàn ghét thương!Phẩm Địa ngục - Niraya Vagga

No Picture

Thường nói vọng ngữ sai lời

Không thời nói có, có thời nói không

Người tạo hai nghiệp lòng vòng

Chết đọa địa ngục, tâm tòng tội mang.Phẩm Tạp - Pakinnaka Vagga

No Picture

Nếu bỏ vui nhỏ quay về

Được hưởng vui lớn xum xuê quả lành

Người trí sung sướng thật hành

Lìa bỏ vui nhỏ, cất dành tương lai.Phẩm Đạo - Magga Vagga

No Picture

Bát chánh đạo gốc Bồ-đề

Tứ Đế thù thắng nẻo về thượng tôn

Lý mầu vô thượng pháp môn

Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền.Phẩm Pháp trụ - Dhammattha Vagga

No Picture

Hành động lỗ mãng bướng càn

Đâu phải chánh pháp hạnh vàng người tu

Cần nên phân biệt uế ưu

Đâu tà, đâu chánh... trượng phu đạo lành.Phẩm Cấu uế - Mala Vagga

No Picture

Hãy tạo hòn đảo tự thân

Khéo tu, khéo dưỡng chuyên cần hiền ngoan

Lắng sạch phiền não thế nhân

Gian nan sanh tử lụy phần vượt qua.Phẩm Phẫn nộ - Kodha Vagga

No Picture

Người nào ngăn được sân si

Xe đang lao vút dừng thì được ngay

Mới là người chế ngự tài

Nếu không chỉ gọi hờ ngoài ích chi!

Chuyên mục phụ