CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóa"Kinh Chuyển Pháp Luân" thi hóa

No Picture

Tôi được nghe sau khi thành đạo,

Đức Thế Tôn liền chuyển pháp luân,

Bấy giờ Ngài đến vườn Nai,

Thành Ba-la-nại pháp khai lần đầu.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Cầu thí phát, nguyện ly gia,

Gia tài xả bỏ, ta bà vân vu.

Từ bỏ ngũ dục ngục tù,

Tứ y nguyện giữ, điều nhu tâm hành;Thi hóa Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

No Picture

Tâm giải thoát bất động,

Là mục đích chính yếu,

Của phạm hạnh thanh tịnh

Chính đây là lõi cây.Diệt Lòng Ham Muốn phổ thơ

No Picture

Tham danh mê muội lòng vòng,

Chẳng hề ra sức cầu mong đạo mầu.

Dù cho sở nguyện toại cầu,

Nghèo hèn đạo đức, khổ sầu về sau.Kệ Giới thi hóa

No Picture

Giới giềng mối, đạo thiền tỏ rạng,

Luật thừa hành, trí sáng tâm minh,

Giới nghiêm, định vững, tuệ sinh,

Quả mầu vô thượng, tiến trình không sai.Phật ngôn phổ thơ

No Picture

Dứt các điều ác Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.Chơn Lý "Bát Chánh Đạo" phổ thơ

No Picture

Tám đạo chơn chánh là nhơn,

Thành tựu tám quả, sạch trơn khổ phiền.

Bảy giác sáng tỏ thiêng liêng,

Cho người thoát khỏi nẻo phiền tử sanh   Phẩm chăn trâu

No Picture

Đấng Điều Ngự rộng vì chúng hội,

Chuyển pháp luân vang dội bốn phương,

Dạy cho Tăng chúng tỏ tường,

Có mười một pháp nên thường nghiệm suy.  Phật ngôn

No Picture

Dứt các điều ác

Làm các điều lành

Giữ lòng trong sạch

Phật dạy đành rành.  Kinh Sa Môn Quả

No Picture

Vua Xà Thế nhân đêm trăng sáng:

“Bạch Thế Tôn xin giảng tường minh.

Sao trăm nghề nghiệp độ sanh,

Nghề nào cũng có lợi mình lợi tha.