CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa Sống chung tu học của chư Ni Giáo đoàn III – Ngày thứ hai và thứ ba

Sáng ngày 21/11/ Canh Tý (03/01/2021), ngày tu thứ hai khóa Sống chung tu học lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận), TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình (TP. Phan Thiết, Bình Thuận), Giáo thọ khóa tu đã viếng thăm các hành giả khóa tu và chia sẻ ý pháp ngang qua Kinh Aggivacchagotta (số 72, thuộc Kinh Trung bộ). Từ ý nghĩa bài kinh này, Thượng tọa nhấn mạnh sự chân thành cầu pháp của vị du sĩ ngoại đạo có trí, sự nhu nhuyến trí tuệ hướng đạo của đức Đạo sư; đặc biệt đức Đạo sư tuyên bố rằng giáo pháp mà Ngài chứng đắc và chỉ dạy đưa đến sự đoạn trừ, sự ly tham, đoạn diệt, xả bỏ tất cả các ảo tưởng, hôn mê của ngã kiến, ngã sở kiến, mạn tùy miên, giải thoát, không còn chấp thủ. Bên cạnh đó, Thượng tọa cũng chỉ ra tôn chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang xiển dương tương ưng chuẩn xác với kinh điển Phật dạy và dòng chảy Phật pháp dung thông từ lời dạy nguyên chất của đức Đạo sư Thích-ca Mâu-ni đến kinh điển Bộ phái, Đại thừa.

TT. Giác Viễn chia sẻ ý pháp ngang qua Kinh Aggivacchagotta (số 72, thuộc Kinh Trung bộ)

Buổi chiều cùng ngày, NT. Đền Liên và NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III hướng dẫn đại chúng ôn lại bài Chơn lý “Lục căn”. Nhiều đoạn trong bài Lục căn vô cùng sâu sắc khiến thức tỉnh tâm của hành giả: “Loài thú khổ thân, loài người khổ ý. Người sướng thân mà ý mệt nhọc hơn. Người sống dai hơn thú là bởi cũng có chút lòng nhơn với nhau. Người lấy ý làm chủ nên bị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bao vây; sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nhận lấp; thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng hành phạt. Người như một kẻ tội nhơn sanh trong khám, khổ trong tù. Mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân sanh ra ý. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tập thành ý. Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng nuôi tạo ý; để rồi nhốt phạt hành hà. Nhưng dầu sao loài người thứ sáu cũng khá hơn loài thú cỏ cây, khổ chết là chịu, chớ không tìm phương trốn tránh. Người muốn thoát khổ hãy đến cõi Trời và Phật. Chúng sanh là từ trong cái khổ sanh ra, và đi đến cái tột vui kêu là đạo. Lúc đầu mới sanh ra thì vui, lâu sau biết khổ mà vượt lên và lên mãi. Chúng sanh tiến lên theo trình độ của cái thức, hễ đi tới là vui xuôi thuận, đi lui là khổ ngược nghịch.”

NT. Đền Liên và NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III hướng dẫn đại chúng ôn lại bài Chơn lý “Lục căn” 

Sáng sớm ngày tu thứ 3 (22/11/ Canh Tý), chư Ni trưởng, Ni sư tảo tháp, thắp hương Ni sư Nguyệt Liên – Nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Sông Lũy, Bắc Bình, Bình Thuận), một vị đồng Phạm hạnh, tu học với chư Ni trưởng, Ni sư trong những thập niên 60, 70, đã viên tịch cách đây 21 năm.

Quý Ni trưởng, Ni sư thăm tháp cố Ni sư Nguyệt Liên – Nguyên Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương

Trong thời học pháp buổi sáng, NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) chia sẻ với đại chúng kinh nghiệm tu tập Quán thân và Quán thọ qua bài Chơn lý “Nhập định”, Kinh Thân hành niệm (số 22, thuộc Kinh Trường bộ), Kinh Niệm xứ (số 10), Kinh Thân hành niệm (số 119 thuộc Kinh Trung bộ).

NT. Cảnh Liên chia sẻ với đại chúng kinh nghiệm tu tập Quán thân và Quán thọ

Buổi chiều cùng ngày, NT. Đền Liên - Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cảnh tỉnh lại cho đại chúng: “Hãy nhìn nhận lại sự hiểu biết của mình về ý nghĩa chữ ‘tu’. Việc tu của mình đã đúng với tinh thần của lời Phật dạy chưa? Tu là gì? Tu như thế nào là đúng với Chánh pháp?” Ni trưởng phân tích con đường tu tập với sự khó khăn và những điều kiện tốt đẹp đang có mặt nơi mỗi người. Và một lần nữa, đại chúng được Ni trưởng khuyến tấn cố gắng đi trọn con đường đã chọn vì mục đích tối hậu cao thượng.

 NT. Đền Liên chia sẻ Hãy nhìn nhận lại sự hiểu biết của mình về ý nghĩa chữ "tu"

Ngoài giờ học pháp, đại chúng y theo thời khóa biểu khóa tu, thực tập chánh niệm trên từng bước chân, trong khi khất thực độ ngọ, tụng niệm, thiền quán.

Hai ngày tu tập tinh tấn nhanh chóng trôi qua. Dưới đây là hình ảnh của hai ngày tu:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan