CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ánh lửa sen vàng

Vị pháp thiêu thân,

 vạn cổ hùng uy thiên nhật nguyệt

Lưu danh bất tử,

 bách niên chính khí địa sơn hà.

(Hồ Chí Minh)

 

THÀNH  ta bà lắm bể dâu

THÀNH  đau thương giọt lệ sầu trào dâng

THÀNH  Sài Gòn thuở gian truân

THÀNH  tâm phụng hiến huyễn thân phong trần.

KÍNH     dâng công đức thiên chân

KÍNH     thọ ân tứ… góp phần móc mưa

KÍNH     cầu hồi hướng kế thừa

KÍNH     nương Đại Thế Chí… đưa sang bờ.

TƯỞNG tri ngưỡng mộ tôn thờ

TƯỞNG lập nguyện lớn ước mơ cho đời

TƯỞNG hành sự quyết tô bồi

TƯỞNG Phổ Hiền hạnh… sáng ngời nhân gian.

NIỆM     nhớ ánh lửa sen vàng

NIỆM     vô lượng pháp thắng tràng hành thâm

NIỆM     từ bi ngát hương trầm

NIỆM     tinh tấn xả ngàn năm đạo thiền.

NĂM      tháng dòng đời vô biên

NĂM      dài vô tận não phiền nhẹ buông

NĂM      thời gian thoáng vô thường

NĂM      không gian bóng tịch dương lặng chìm.

MƯƠI    mươi pháp số êm đềm

MƯƠI    mươi tâm thức qua thềm mộng bay

MƯƠI    mười tam muội Như Lai

MƯƠI    mười tuệ giác liên đài báo thân.

NĂM      trần gian lắng phong trần

NĂM      nhân gian phủi nghiệp nhân quả đời

NĂM      thế sự ngẫm bồi hồi…

NĂM      ta bà tích tụ vui đạo hiền.

BỒ         tâm vi diệu hạo nhiên

BỒ         trí tuệ đức nhiệm huyền độ sanh

BỒ         tát nhập xứ hóa hành

BỒ         đề Lan nhã viên thành nguyện sâu.

TÁT        ma ha… nối nhịp cầu

TÁT        bà ha… chuyển biển sầu ngàn năm

TÁT        Tỳ Lô Giá… thậm thâm

TÁT        nẫm đà miệu… tịch trầm hương xa.

THÍCH     Mâu Ni hạnh Tăng già

THÍCH     Ca Văn Phật khai tòa đại bi

THÍCH     chuyển hóa tham sân si

THÍCH     chứng thánh quả hộ trì hoằng dương.

QUẢNG   thông tam giới vô cương

QUẢNG   huệ quán chiếu vô thường thế gian

QUẢNG   tứ thường trụ đạo tràng

QUẢNG   chơn tự tại Kim cang thừa truyền.

ĐỨC        mầu Bát nhã thắng duyên

ĐỨC        nhẫn kham nhẫn giải triền phược xưa

ĐỨC        tu mài miệt sớm trưa

ĐỨC        diệu căn lực vượt bờ tử sanh.

VỊ            đời cay đắng chua chanh

VỊ            đạo thường lạc hương thanh tịnh hồng

VỊ            nhân sinh lắng mặn nồng

VỊ            chánh pháp nhẹ thong dong ta bà.

PHÁP       trần bụi bặm hằng sa

PHÁP       hư không chứa sơn hà đại dương

PHÁP       ảo nung nấu mười phương

PHÁP       mầu tự tại sáng gương trong lành.

THIÊU      vô minh chứng vô sanh

THIÊU      phiền não chướng, đắc thành huyền cơ

THIÊU      tứ đại nhập hư vô

THIÊU      tam giới huyễn… sang bờ tịch liêu.

THÂN       như mây ngọc diễm kiều

THÂN       như sương biếc phiêu diêu trăng vàng

THÂN       hòa hỏa muội Kim cang

THÂN       trụ bất hoại Niết bàn thiên thu.

Vì pháp quên mình,

muôn thuở đức tâm ngời nhật nguyệt

Danh còn sáng mãi,

ngàn năm chơn tánh rạng non sông.

Sài Gòn – TP.HCM, Mùa sen nở PL.2557 – DL.2013

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan